Obnova

Upravljanje stambenim gradama

Upravljanje stambeno-poslovnim zgradama obuhvaća sve poslove vezane za održavanje zgrade u graditeljskom i funkcionalnom smislu te zadržavanje ili povećanje njene vrijednosti.

Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika u granicama ovlasti utvrđenih Ugovorom o upravljanju.

Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici nekretnine tj. stambene zgrade, odnosno upravitelj kojeg su zajednički izabrali na osnovu ugovora o upravljanju.

Visinu mjesečnih izdvajanja u zajedničku pričuve suvlasnici određuju međuvlasničkim ugovorom ovisno o potrebama i predvidivim troškovima održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Sredstva zajedničke pričuve uplaćuju se mjesečno na IBAN račun zajedničke pričuve svake pojedine zgrade na temelju uplatnica koje se ispostavljaju na svakog vlasnika stana. Platni promet odvija se internet bankarstvom tako da je svakodnevno omogućena preglednost prihoda i troškova zgrade.


Trgovačko društvo 3.MAJ STM d.o.o. bavi se poslovima upravljanja nekretninama još od 1995. godine, te smo tako stekli iskustvo i renome jednog od najstarijih upravitelja stambenim zgradama u Rijeci.

Naši ciljevi u upravljanju su osigurati učinkovito održavanje i upravljanje zgradama uz povezivanje svih tehničkih, financijskih i pravnih poslova u jednu cjelinu po tržišno konkurentnoj cijeni, zadržati i li povećati vrijednosti nekretnina kojima upravljamo, sačuvati sigurnost zgrada, sve u skladu sa zakonom. Naša vrijednost je u našoj internoj strukturi i stručnosti zaposlenika, uz podršku korisnika naših usluga. Temeljem poštenog poslovanja, stručnosti i transparentnosti gradimo suradnju baziranu na povjerenju između nas i suvlasnika zgrada kojima upravljamo. Zadovoljstvo suvlasnika našim radom je nužan uvjet i potvrda naše poslovne uspješnosti, kako u proteklih dvadeset godina tako i nadalje.


Slobodno nas kontaktirajte za dodatne informacije

Napomena : Prikazane slike su samo dio obnovljenih stambenih zgrada te ćemo uskoro objaviti i ostale projekte obnove na kojima smo sudjelovali u svojstvu upravitelja.


Zakoni i pravilnici


Uprava svih suvlasnika (međuvlasnički ugovor) - suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom - (članak 85. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

Članak 85.
(1) Cijelom nekretninom na kojoj je na jednom ili više suvlasničkih dijelova osnovano vlasništvo određenoga posebnog dijela upravljaju suvlasnici po općim pravilima o upravljanju suvlasničkom stvari, ako ovim Zakonom nije što drugo određeno.
(2) Suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom, odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkoga upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu.
(3) Ako odgovarajući suvlasnički dio na kojem je uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnog dijela nekretnine steknu dvije ili više osoba kao suvlasnici ili zajednički vlasnici, sve te osobe sudjeluju u upravljanju kao da su one sve zajedno jedan suvlasnik cijele stvari, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju pravila obveznoga prava o solidarnosti vjerovnika, odnosno dužnika.
(4) Suvlasnici donose u pisanom obliku odluke o poduzimanju poslova redovite uprave i izvanrednih poslova, s tim da međusobne odnose mogu odrediti pisanim sporazumom (međuvlasnički ugovor).Upravitelj (ugovor o upravljanju) - suvlasnici su dužni poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju. - (članak 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

Članak 378.
(1) Suvlasnici nekretnine su dužni poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju u skladu s ugovorom kojega s tim upraviteljem sklapaju.
(2) Upravitelj može biti fizička ili pravna osoba upisana za obavljanje tih poslova.
(3) Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika u granicama ovlasti utvrđenih ugovorom.
(4) Upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve.
(5) Upravitelj zastupa suvlasnike u svezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred državnim tijelima, ako ugovorom iz stavka 1. ovoga članka nije drukčije određeno.
(6) Ako upravitelj upravlja s više nekretnina, dužan je poslovanje svake nekretnine voditi odvojeno.


Zajednička pričuva (upravljanje sredstvima) - pričuvom upravljaju suvlasnici nekretnine, odnosno upravitelj (članak 90. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

Članak 90.
(1) Zajednička pričuva iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.
(2) Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekoga suvlasnika donio sud s obzirom na predvidive troškove i uzimajući u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika.
(3) Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove.
(4) Dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine ili otplatu zajma uzetoga za pokriće tih troškova; ovrhu je dopušteno provoditi na zajedničkoj pričuvi samo radi podmirenja tih tražbina.


U nastavku su poveznice na Narodne novine i neki od zakona i pravilnika vezani za tematiku (poveznice se otvaraju u novoj kartici)

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst)
2. Zakon o najmu stanova
2.1 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova
3. Zakon o gradnji
3.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
4. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
4.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
5. Uredba o održavanju zgrada

Dodatne informacije i poveznice


Klikom na logo otvorit će se web stranica navedene institucije (u novoj kartici).